Algemene voorwaarden

Lees hier onze uitgebreide algemene voorwaarden.

 

De Algemene Voorwaarden van Codename Future voor particulieren (studenten en ouders).

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Codename Future.
Dag: kalenderdag.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Codename Future in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Financiële Dienstverlener: Een financiële dienstverlener is degene die zorgt voor de verdere afwikkeling van de betaling. Bij de betaling gelden de Algemene Voorwaarden van de Financiële Dienstverlener.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Methode(n): methodeboeken die geproduceerd zijn door Codename Future.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Codename Future georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Product(en): Codename Future biedt producten aan de Consument aan.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Codename Future gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Codename Future en op elke overeenkomst op afstand tussen Codename Future en Consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Codename Future zijn in te zien op de website en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4 Onder de Algemene Voorwaarden valt ook de Privacyverklaring die vermeld wordt op de website.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Codename Future gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Codename Future niet.

3.3 Elk aanbod bevat informatie waaruit de plichten en rechten van de Consument wordt beschreven of aangeboden die bij het acceptatie van aanbod gelden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 1. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 2. het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 3. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 4. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Codename Future de prijs garandeert;
 5. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 6. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 7. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Codename Future onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Codename Future is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Codename Future passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Codename Future daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Codename Future kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Codename Future op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 Codename Future zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Codename Future waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrechtgebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Codename Future deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van Product(en):

5.1 Een geactiveerde licentie is een in gebruik genomen Product. Door het activeren van het Product doet de Consument afstand doet van zijn Herroepingsrecht.

5.2 Bij de aankoop van ongebruikte Producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dertig (30) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Codename Future bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de administratie- en/of kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Financiële Dienstverlener conform hun voorwaarden het bedrag terugstorten na de ontvangst van de terugzending of herroeping.

Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht

7.1 Codename Future kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten als Codename Future voor het afsluiten van de overeenkomst duidelijk en tijdig in het aanbod vermeldt.

7.2 Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door Codename Future tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. voor losse kranten en tijdschriften;
 5. voor Product(en) die de Consument heeft gebruikt en in heeft geschreven.

Artikel 8. De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan Codename Future producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Codename Future geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9. Facturering & betaling

 • Codename Future stuurt de Consument een factuur.
 • De afhandeling van de betaling vindt plaats via de gekozen Financiële Dienstverlener. De Consument dient in te stemmen met hun Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

10.1 Codename Future staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Codename Future er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door Codename Future, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Codename Future kan doen gelden.

Artikel 11. Levering en uitvoering

11.1 Codename Future zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument heeft doorgegeven.

11.3 Codename Future zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen één (1) dag uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

11.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Codename Future zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Codename Future.

11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Codename Future tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Codename Future bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

12.1 De betaling vindt plaats via een Financiële Dienstverlener. De Financiële Dienstverlener is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de betaling.

12.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Codename Future te melden.

12.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Codename Future behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. Gebruiksrecht, eigendom en producten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de methode(n) berusten bij Codename Future. Codename Future verstrekt aan de Consument een methode(n) tegen betaling van de door Codename Future vastgestelde vergoeding.

13.2 Het is de Consument niet toegestaan zonder toestemming van Codename Future de methode(n) en de behorende content te (laten) verveelvoudigen.

13.3 Codename Future zal de methode(n) naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de methode(n) of deze te vervangen door een gelijksoortige methode(n).

13.4 Codename Future heeft het recht om de persoonsgegevens van de Consument van de methode(n) te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor identificatie van de Consument van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
 2. Voor het verwerken en versturen van bestellingen
 3. voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

13.5 Codename Future heeft het recht om geanonimiseerde gegevens van de Consument te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor productontwikkeling en productverbetering.

13.6 Codename Future bewaart de gegevens van de Consument 2 jaar na de laatste bestelling.

Artikel 14. Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Codename Future, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij Codename Future ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Codename Future binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillen

15.1 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

15.2 Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

15.3 Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Heb je vragen? Neem contact op via [email protected]