Privacy verklaring

Codename Future is een educatieve uitgeverij en zet zich in voor alle mbo-docenten en studenten. Codename Future houdt zich in alle gegevens aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Omdat het belang van uw privacy ook voor ons groot is, hebben wij als Codename Future regels over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen en opslaan. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. Lees hierover hoe wij trachten te doen in onze privacy verklaring.

Beveiligde Site

Onze website is natuurlijk beveiligd. Wij verzamelen en analyseren de gegevens van uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kun u in uw eigen browser ‘cookies accepteren’ uitschakelen.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van verwerkingen

De persoonsgegevens die Codename Future verwerkt komen via het invullen van een formulier, het aanvragen van een product, wanneer u contact opneemt met onze helpdesk of wanneer u als eindgebruiker producten of diensten van Codename Future bestelt. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden.

Verwerken van persoonsgegevens

Codename Future verwerkt de verschillende persoonsgegevens voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. Het beoordelen en accepteren van een klant en het tot strand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
 2. Het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden;
 3. Wanneer u contact heeft Codename Future om uw verzoek of vraag te behandelen;
 4. Voor de ontwikkeling van producten en dienst en marktonderzoek;
 5. Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Codename Future;
 6. Rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via campagnes via social media en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of dienst en/of op basis van uw klikgedrag;
 7. De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
 8. Het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
 9. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 10. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Bewaartermijn

Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, worden uw persoonsgegevens gedurende een periode tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst door ons verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan ons te vragen of er persoonsgegeven van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een overzicht van die gegevens. Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Codename Future je gegevens niet mag verwerken, kun je ons verzoeken om je gegevens te wijzigen of verwijderen. Je kunt contact opnemen via [email protected]

Verwerkersovereenkomst onderwijsinstellingen

Codename Future onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

 1. Codename Future werkt samen met onderwijsinstellingen en verschaffen lesmethoden en lesmateriaal aan jongeren. Een verwerkersovereenkomst is van toepassing op de relatie tussen Codename Future en de onderwijsinstelling en hierin geeft de onderwijsinstelling de opdracht aan Codename Future om gegevens te verwerken. Mocht u een ondertekende overeenkomst willen met ons? Klik dan hier voor de invulbare Verwerkersovereenkomst Codename Future-2018. Vul de ontbrekende gegevens in de betreffende velden in en onderteken de overeenkomst. U beschikt daarmee over een door beide partijen ondertekende verwerkersovereenkomst. De ondertekende verwerkersovereenkomst kunt u sturen naar [email protected]
 2. In onze privacy bijsluiter wordt een beschrijving gegeven van onze dienstverlening, producteigenschappen en onder welke doeleinde deze verwerkingen vallen.
  Privacy Bijsluiter 1 – Codename Future-2018
 3. In de beveiliging bijsluiter wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Codename Future treft om persoonsgegevens te beveiligen.
  Privacy Bijsluiter 2- Codename Future

Melden datalek

Codename Future houdt zich aan de meldplicht datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoongegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk via [email protected]

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Bijsluiter of de werking van onze digitale leermiddelen, kunt u terecht bij:

Codename Future
Zeestraat 76
2518 AD Den Haag

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar via 070 302 47 70 of via [email protected]

.